ת����[PATCH] HTTP/2: check stream identifier other than 0 for GOAWAY frame

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ת����[PATCH] HTTP/2: check stream identifier other than 0 for GOAWAY frame

Xu Yang
Hi all,
   This is a patch for HTTP/2 GOAWAY frame process, please refer to the detail.
thanks.

_______________________________________________
nginx mailing list
[hidden email]
http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx

tip.patch (1K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ת����[PATCH] HTTP/2: check stream identifier other than 0 for GOAWAY frame

Sergey Kandaurov

> On 26 Aug 2020, at 11:57, Xu Yang <[hidden email]> wrote:
>
> Hi all,
>    This is a patch for HTTP/2 GOAWAY frame process, please refer to the detail.
> thanks.

Please see a more complete patch below.

# HG changeset patch
# User Sergey Kandaurov <[hidden email]>
# Date 1598889483 -10800
#      Mon Aug 31 18:58:03 2020 +0300
# Node ID 9a88a26f9dfca4effbe0b0ce97d0a569d1b3026d
# Parent  7015f26aef904e2ec17b4b6f6387fd3b8298f79d
HTTP/2: reject invalid stream identifiers with PROTOCOL_ERROR.

Prodded by Xu Yang.

diff --git a/src/http/v2/ngx_http_v2.c b/src/http/v2/ngx_http_v2.c
--- a/src/http/v2/ngx_http_v2.c
+++ b/src/http/v2/ngx_http_v2.c
@@ -953,6 +953,13 @@ ngx_http_v2_state_data(ngx_http_v2_conne
     ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, h2c->connection->log, 0,
                    "http2 DATA frame");
 
+    if (h2c->state.sid == 0) {
+        ngx_log_error(NGX_LOG_INFO, h2c->connection->log, 0,
+                      "client sent DATA frame with incorrect identifier");
+
+        return ngx_http_v2_connection_error(h2c, NGX_HTTP_V2_PROTOCOL_ERROR);
+    }
+
     if (size > h2c->recv_window) {
         ngx_log_error(NGX_LOG_INFO, h2c->connection->log, 0,
                       "client violated connection flow control: "
@@ -2095,6 +2102,16 @@ static u_char *
 ngx_http_v2_state_settings(ngx_http_v2_connection_t *h2c, u_char *pos,
     u_char *end)
 {
+    ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, h2c->connection->log, 0,
+                   "http2 SETTINGS frame");
+
+    if (h2c->state.sid) {
+        ngx_log_error(NGX_LOG_INFO, h2c->connection->log, 0,
+                      "client sent SETTINGS frame with incorrect identifier");
+
+        return ngx_http_v2_connection_error(h2c, NGX_HTTP_V2_PROTOCOL_ERROR);
+    }
+
     if (h2c->state.flags == NGX_HTTP_V2_ACK_FLAG) {
 
         if (h2c->state.length != 0) {
@@ -2118,9 +2135,6 @@ ngx_http_v2_state_settings(ngx_http_v2_c
         return ngx_http_v2_connection_error(h2c, NGX_HTTP_V2_SIZE_ERROR);
     }
 
-    ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, h2c->connection->log, 0,
-                   "http2 SETTINGS frame");
-
     return ngx_http_v2_state_settings_params(h2c, pos, end);
 }
 
@@ -2269,6 +2283,13 @@ ngx_http_v2_state_ping(ngx_http_v2_conne
     ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, h2c->connection->log, 0,
                    "http2 PING frame");
 
+    if (h2c->state.sid) {
+        ngx_log_error(NGX_LOG_INFO, h2c->connection->log, 0,
+                      "client sent PING frame with incorrect identifier");
+
+        return ngx_http_v2_connection_error(h2c, NGX_HTTP_V2_PROTOCOL_ERROR);
+    }
+
     if (h2c->state.flags & NGX_HTTP_V2_ACK_FLAG) {
         return ngx_http_v2_state_skip(h2c, pos, end);
     }
@@ -2310,6 +2331,13 @@ ngx_http_v2_state_goaway(ngx_http_v2_con
         return ngx_http_v2_state_save(h2c, pos, end, ngx_http_v2_state_goaway);
     }
 
+    if (h2c->state.sid) {
+        ngx_log_error(NGX_LOG_INFO, h2c->connection->log, 0,
+                      "client sent GOAWAY frame with incorrect identifier");
+
+        return ngx_http_v2_connection_error(h2c, NGX_HTTP_V2_PROTOCOL_ERROR);
+    }
+
 #if (NGX_DEBUG)
     h2c->state.length -= NGX_HTTP_V2_GOAWAY_SIZE;
 

--
Sergey Kandaurov

_______________________________________________
nginx mailing list
[hidden email]
http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx